Образовни профили

Во училиштето се опфатени следниве профили:

Медицинска сестра

Изборни предмети: Биологија, Хемија, Математика, Физика, Интерна и педијатрија со нега, Хирургија со гинекологија и акушерство со нега и Микробиологија и инфектологија со нега.

Забен техничар

Изборни предмети: Биологија, Хемија, Математика, Физика, Фиксна протетика, Мобилна протетика

Фармацевтско-лабораториски техничар

Изборни предмети: Биологија, Хемија, Математика, Физика, Фармацевтска хемија, Фармацевтска технологија, Фармакогнозија.

Физиотерапевтски техничар

Изборни предмети: Биологија, Хемија, Математика, Физика, Физикална терапија и Рехабилитација.

Нашето мото

,,Од сите добри работи знаењето е најдобро: затоа што никој не може да го грабне, затоа што никој не може да го купи, тоа е неуништливо”