Избор и запишување

ИЗБОР И ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ

 

Изборот и запишувањето на учениците се врши според плановите и програмите за кои ученикот се определи врз основа на вкупниот број на поени што се пресметуваат одделно за секој кандидат.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, ја повторувале годината во Средното општинско училиште „Јане Сандански “ Штип имаат обврска да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 24 август 2020 година за што доставуваат доказна документација.