Незапишани ученици

РОК ЗА ПОДИГАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА НЕЗАПИШАНИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Документи испратени по пошта и некомплетни документи за учениците кои се пријавуваат на ОГЛАСОТ нема да се разгледуваат.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, кандидатите кои не се запишани во СОУ „ Јане Сандански“ Штип, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

Кандидатот кој не е примен има право на приговор во рок од 24 часа од објавувањето на конечната ранг листа.

Училишната комисија ги разгледува приговорите истиот или наредниот ден од истекот на рокот за поднесување на приговорите.

Одлуката на Училишната комисија е конечна.

 

Претседател на Училишна Комисија

Директор

м-р Емилија Рамбабова