Потребни документи

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

 

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

  • Пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето и истата е бесплатна);
  • Оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
  • Дипломи (доколку имаат) од освоени ( I, II и III места) од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик, биологија и хемија);
  • Извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).