Услови за запишување

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Запишувањето на учениците во учебната 2020/2021 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средно образование, Законот за стручно образование и обука, Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија од Министерството за образование и наука и овој интерен оглас.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во училиштето, нема да има обезбедено ако здравствената струка и образовните профили ги има во општината, односно регионот.

Наставата ќе се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Услови за запишување на учениците се:

  • Да имаат завршено основно образование;
  • Да не се постари од 17 години;
  • Да се определиле за план и програма за стручно образование и за еден од профилите на овој оглас;
  • Да ги исполнуваат критериумите утврдени во овој оглас.

Учениците од ромска етничка заедница можат да се запишат ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поени предвидени согласно овој оглас.