Известување

ИЗМЕНА НА ОГЛАСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО I (ПРВА ) ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА