РАСПОРЕД За полагање на ВОНРЕДНИ испити во ЈУНСКИ испитен рок 2021 година

Ред.бр                  Предмет Дата Ден Час Испитувач
1. Хигиена со здрав. воспитување 21.06.2021 Понеделник 10 ч. Е.Анчевска
2. Практична настава-сестри.  IIг 21 06.2021 Понеделник 10 ч В. Андова
3. Практична настава-сестри.  IVг 21.06.2021 Понеделник 10 ч. М.Ефтимова
4. Физиологија 22.06.2021 Вторник 09.30ч М. Смилкова
5. Спорт и спортски активности II 22.06.2021 Вторник 09.30ч. М.Маџаров
6. Аналитичка хемија II 22.06.2021 Вторник 09.30ч В.Георгијева
7. Хемија – изборен IV 22.06.2021 Вторник 09.30ч Б. Панева
8. Биологија II 22.06.2021 Вторник 09.30ч Л.Анастасова
9. Информатика I , II 23.06.2021 Среда 09.30ч Л.Накова
10. Микробиологија и инфектологија II 23.06.2021 Среда 09.30ч Д.Шарковска
11. Пракрична настава фармацевти II 23.06.2021 Среда 10ч. М.Антоловиќ
12. Фармацевтска хемија IV 23.06.2021 Среда 10ч. С.Ставрева
13. Анатомија 24 06.2021 Четврток 10ч.  М. Смилкова
14. Практична настава-сестри IIIг 24.06.2021 Четврток 10ч. М.Николиќ
15. Патологија 25.06.2021 Петок 10ч. Е.Анчевска
16. Физикална терапија III 25.06.2021 Петок 10ч. С.Коцева
17. Фармацевтска технологија II, IV 25.06.2021 Петок 10ч. В.Митев
18. Англиски јазик IVг. 25.06.2021 Петок 10ч. К.Цурева
19. Рехабилитација IIIг 28.06.2021 Понеделник 10ч. С.Коцева
20. Рехабилитација – изборен IV 28.06.2021 Понеделник 10ч. С.Коцева
21. Физикална терапија- изборен IV 28 06.2021 Понеделник 10ч. С.Коцева
22. Невропсихијатрија со нега 28.06.2021 Понеделник 10ч. А. Каракерезова
23. Микробиологија и инфектологија со нега III 28 06.2021 Понеделник 10ч. А. Каракерезова
24. Бизнис III,IV 29.06.2021 Вторник 09.30ч. Н.Трајкова
25. Психологија 29.06.2021 Вторник 09.30ч А.Галабовска
26. Граѓанско образование 29.06.2021 Вторник 09.30ч С.Чамушева
27. Хирургија со гин. и акуш.со нега-изборен III 29.06.2021 Вторник 10ч Г.Ристова
28. Основи на нега 30.06.2021 Среда 10ч Г.Дамбев
29. Хирургија со гин. и акуш.со негаIII 30.06.2021 Среда 10ч Г.Дамбев
30. Македонски јазик и литература IV 30.06.2021 Среда 10ч Е.Карпичарова