О Г Л А С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ “ ШТИП ВО I (ПРВА) ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование ( „Службен весник на Република Северна Македонија “ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 229/20) и член 40 од Статутот на СОУ „ Јане Сандански “ Штип, а согласно Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година во Република Северна Македонија од Министерството за образование и наука, Училишната Комисија при Средното општинско училиште „ Јане Сандански “ од Штип објавува:

О Г Л А С

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ ЈАНЕ САНДАНСКИ “ ШТИП

ВО I (ПРВА) ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

  1. БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

Во прва година ќе се запишат вкупно 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик.

Запишани ученици на 22.06.2021 година и Слободни места за второ пријавување вкупно 108 според наставните планови и програми за:

Здравствена струка Број на ученици Број на паралелки Траење на образованието Минимум поени
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 19 3 4 70
ЗАБЕН ТЕХНИЧАР 17 1 4 70
ФАРМАЦЕВТСКИ ТЕХНИЧАР 25 1 4 70
ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ТЕХНИЧАР 19 1 4 70
МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИСКО-САНИТАРЕН ТЕХНИЧАР 28 1 4 70

Сите останати критериуми важат од Огласот за запишување ученици во СОУ „ Јане Сандански “ Штип во I (прва) година за учебната 2021/2022 година од 21.04.2021 година

Одлуката на Училишната комисија е конечна.

Претседател на Училишна Комисија

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Директор

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Маја Гичева