Документи

Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство

за буџетите и буџетските корисници службен весник бр. 170 од 27.11.2017 година ги објавуваме завршните сметки.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12.2017 година

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12.2016 година

 

Извештај од самоевалуацијата за 2016/2017 и 2017/2018 година

 

Годишен извештај за работа на училиштето во учебната 2018-2019 година

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2019 – 2020 година

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12.2019 година 

 

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31.12.2020 година