СОУ ЈАНЕ САНДАНСКИ ШТИП

Учењето никогаш не го исцрпува умот.

“ Образованието е Вакцина против насилството “

“ Образованието е Вакцина против насилството “

3.2

Подобри резултати од останатите

За Нас

Страст за подобра медицина.

Учениците кои се запишани во учебната 2023/24 година се вклучени во дуално образование, со зголемен фонд на часови за практично образование

30

Години Искуство

665

Запишани Ученици во моментов

Профили

Запознајте се со Нашите профили на струки

Медицински Сестри, Забен Техничар, Фармацевтски Техничар, Медицинско Лабараториски и Санитарен Техничар, Гинеколошко Акушерска Сестра

Етички норми

Општите правила за однесување на учениците во училиштето се
однесуваат на секојдневното однесување во училишниот двор, училишниот хол
и училниците за време на наставата или пак за време на училишниот одмор
помеѓу часовите:

Статут, Кодекс за вработени и ученици, куќен ред, распоред

Основната дејност на училиштето е воспитно – образовна на ученици од
стручно образование со четиригодишно траење од здравствената струка.